Porucha vody - nejčastější příčiny


Co znamená porucha vody a jak vzniká?

Porucha nebo také havárie vody je situace, kdy dojde k poškození vodovodního potrubí, z kterého na zatím neznámém místě uniká voda. Taková situace zpravidla přináší výrazné omezení provozu stavby. Dále může dojít k zaplavení vodou a následnému poškození vaší, nebo sousedící nemovitosti. Další škodu představuje i samotná uniklá voda. Pokud nekontrolovaně protéká delší dobu, účet za vodu může dosáhnout neuvěřitelných částek. Na tuto situaci je možné se pojistit, což důrazně doporučujeme. Zde popíšeme ty poruchy, se kterými se setkáváme v naší denní praxi nejčastěji. Informace jsou obecného charakteru. Příčiny vzniku poruch jsou rozmanité a každá je originál. V praxi také může docházet ke kombinaci uváděných příčin vzniku poruch. Pokud myslíte, že u vás došlo k této situaci neváhejte nás kontaktovat. Rychlá reakce může zabránit dalším škodám a nákladům na opravy.


Porucha vody způsobená kolísáním atmosférických teplot

Poruchy ve vodovodním systému často vznikají v důsledku teplotních výkyvů v atmosféře, jež jsou obzvláště patrné během zimních měsíců. Tyto teplotní oscilace, spolu s mrazem a táním sněhu, mohou vést k pohybům půdy okolo instalovaných vodovodních potrubí. Vzhledem k tomu, že tyto poruchy se objevují s velkou pravidelností, zaznamenáváme ve vodohospodářském sektoru značný nárůst pracovních úkolů, zejména s příchodem chladného počasí a během jarního období.


Porucha způsobená stářím instalace.

Funkčnost vodovodních rozvodů může být negativně ovlivněna řadou faktorů spojených s jejich stářím. Typickými příčinami poruch jsou opotřebení materiálu, postupující korozní procesy a neadekvátní či zanedbaná údržba. Mnohé z těchto rozvodů slouží bez výraznějších problémů po desítky let, avšak s narůstajícím časem se zvyšuje riziko vzniku náhlých závad. Bohužel, opravy často probíhají až po vzniku poruchy, což může vést k neočekávanému zvýšení rozsahu a nákladů na opravné práce. Proto je doporučeno nezanedbávat průběžnou kontrolu a údržbu, aby se předešlo nejen finančním ztrátám, ale i možným nepříjemnostem spojeným s výpadkem vodovodního systému.


Porucha vody způsobená chybou technologie stavby

V oblasti stavebnictví se často setkáváme s chybami v technologii, které vedou k poruchám vodovodního systému. Tyto chyby mohou být způsobeny neodbornou instalací, použitím nevhodných materiálů nebo nedodržením stavebních norem a předpisů. S tím může souviset i porucha způsobená mechanickým poškozením. To se může stát například při stavebních pracích, kdy je potrubí náhodně poškozeno kopací technikou, nebo v důsledku nesprávné manipulace s potrubím.


Poruchy vody způsobené důlní a seismickou aktivitou

Poruchy vody způsobené pohybem půdy. Ty mohou být vyvolány geodynamickými procesy, jenž se odehrávají v zemské kůře. Tyto procesy zahrnují například otřesy půdy a izostatické posuny, které mohou být přímým důsledkem aktuálních nebo historických těžebních aktivit. Kromě toho jsou přírodními jevy ovlivňujícími zemský povrch zejména seizmické pohyby, které nastávají během zemětřesení. Tyto jevy mají zásadní vliv na stabilitu a strukturu vodních toků a vodních zdrojů.


Porucha vody způsobená způsobená přírodními vlivy

Poruchy vody způsobená způsobená kořenovou strukturou vegetace. Stromy a jejich kořenové systémy mohou představovat významný problém pro infrastrukturu vodovodů, když jejich kořeny pronikají do vodovodní sítě. Kořeny jsou schopné proniknout do trubek a vytvořit překážku, které mohou způsobit kompletní zastavení průtoku vody. Samozřejmě dochází také k významnému poškození vodovodu.


Tento text má poučný ráz a je určen pro ty, kdo chtějí pochopit problematiku vodovodních systémů a poruch, které se u nich mohou vyskytnout.